Jaaroverzicht 2017 - 2018

1 mei
Examentraining Lyceo

1 mei
Meivakantie

2 mei
Meivakantie

3 mei
Meivakantie

4 mei
Meivakantie

7 mei
Meivakantie

8 mei
Meivakantie

9 mei
Meivakantie

10 mei
Hemelvaartsdag (meivakantie)

11 mei
Meivakantie

14 mei
CSE1

14 mei
Deze week: PWS begeleiding in de band

15 mei
CSE1

15 mei
PMR-5

15 mei
Zet je op voorsprong middag

14:15

16 mei
CSE1

17 mei
CSE1

18 mei
CSE1

21 mei
Tweede Pinksterdag

22 mei
CSE1

23 mei
CSE1

24 mei
CSE1

25 mei
CSE1

28 mei
CSE1

28 mei
Verkort lesrooster (o.v.b.)

29 mei
Leerlingenraad/directie-4

15:30

29 mei
CSE1 (reserve)

29 mei
Inleveren boeken examenklassen

10:00

29 mei
Excursie gs 1B-1C-1D naar Archeon

30 mei
Verkort lesrooster (o.v.b.)

31 mei
OR/directie-4

19:30

31 mei
Excursie gs 1A-1E naar Archeon

31 mei
Examenfeest