Jaaroverzicht 2020 - 2021

3 mei
Examentraining Lyceo (o.v.b.)

3 mei
Meivakantie

4 mei
Examentraining Lyceo (o.v.b.)

4 mei
Meivakantie

5 mei
Meivakantie

6 mei
Meivakantie

7 mei
Meivakantie

10 mei
Meivakantie

11 mei
Meivakantie

12 mei
Meivakantie

13 mei
Hemelvaartsdag

14 mei
Hemelvaartsweekend

17 mei
CSE1

17 mei
MOL-gesprekken

18 mei
CSE1

18 mei
MOL-gesprekken

18 mei
PO ecologie 4v-5v

19 mei
CSE1

19 mei
MOL-gesprekken

20 mei
CSE1

20 mei
MOL-gesprekken

21 mei
CSE1

21 mei
MOL-gesprekken

24 mei
Tweede Pinksterdag

24 mei
Deze week: PWS-begeleiding in de band

24 mei
Start werkplan PWS opstellen en hoofd- en deelvragen maken

25 mei
CSE1

25 mei
v- Deelraad

26 mei
CSE1

26 mei
Schoolfotograaf leerjaar 1 t/m 5

27 mei
CSE1

28 mei
CSE1

31 mei
CSE1 (alleen vwo)

31 mei
Inleveren boeken 6 vwo