Ouderbijdrage

De school is een gesubsidieerde instelling. De kosten voor het gewone lesprogramma worden door het Ministerie van OCW vergoed. Hieronder vallen ook de schoolboeken. Als school willen we meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. Om dit mogelijk te maken is het onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten. Naast verrijkende activiteiten worden de kosten van (verbruiks)materialen voor bijvoorbeeld de vakken als beeldende vorming niet of onvoldoende door het ministerie vergoed. Voor enkele van deze onderdelen vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage als tegemoetkoming in deze kosten. De medezeggenschapsraad en de oudergeleding hiervan heeft met alle vrijwillige ouderbijdragen ingestemd. Wij rekenen er daarom op dat alle ouders deze bijdrage willen betalen. Net als vorig schooljaar zal met u als ouder/verzorger voor de vrijwillige ouderbijdrage een overeenkomst worden gesloten. Met het ondertekenen van deze overeenkomst stemt u in met de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Er is een reductie- en kwijtscheldingsregeling van kracht. Hieronder vindt u zowel de modelovereenkomst als ook de reductie- en kwijtscheldingsregeling. Ook vindt u hieronder een overzicht van de voorzieningen en activiteiten met bijbehorende bedragen die per leerjaar en opleiding aan de ouders worden gevraagd. Aan het begin van het schooljaar zal de modelovereenkomst digitaal in het ouderportaal worden aangeboden aan de ouders. Voor de leerlingen zijn dan alle voor hem of haar relevante posten van de vrijwillige ouderbijdrage weergegeven. De ouderbijdrage is vrijwillig. Op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs staat het ouders/verzorgers vrij om een deel van de bijdrage niet te kiezen. Indien u eenmaal heeft gekozen voor een activiteit, dienst of product, dan heeft u voor dit onderdeel een betalingsverplichting. Het kunnen volgen van het onderwijs is niet afhankelijk van het al dan niet betalen van de ouderbijdrage. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de rector van de school.

Klik hier voor de schoolkosten van Scala Molenwatering voor het schooljaar 2021-2022. 

Klik hier voor de toelichting vrijwillige ouderbijdrage.

Klik hier voor de modelovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage van Scholengroep Penta.

Klik hier voor de restitutie-, reductie-, kwijtscheldingsregeling van Scholengroep Penta.