Burgerschapsonderwijs

op Scala Molenwatering

Burgerschap is geen vak, maar vanuit onze missie en visie ingebed in de gehele schoolcultuur. Daarin is het belangrijk om leerlingen in een veilige en open sfeer te stimuleren om vanuit hun identiteit en eigenheid anderen open en respectvol tegemoet te treden. Door het bevorderen van het democratisch burgerschap leren leerlingen omgaan met verschillen, met conflicten en leren ze democratisch en maatschappelijk verantwoord te handelen. Als school willen we leerlingen een brede vorming bieden en oriëntatiepunten om hen te leren een bijdrage te leveren aan gemeenschappen en de samenleving om zo iets te betekenen voor een ander. De invulling van de vijf doelen van het burgerschapsonderwijs op Scala Molenwatering is aan de van vier thema’s in het curriculum vormgegeven. 

  • De democratische rechtstaat; democratische vaardigheden; mensen rechten en kinderrechten en medezeggenschap.
  • Maatschappelijk handelen: Participeren; verantwoordelijkheid nemen; van lokaal tot mondiaal en verbinden van leefwereldmaatschappelijke vraagstukken.
  • Omgaan met conflicten: Kritisch en creatief denken; samenwerken en besluiten nemen; empathisch vermogen en formuleren, reflecteren, redeneren en argumenteren.
  • Omgaan met verschillen: Levensbeschouwing; gender en seksuele voorkeur; cultuur; politieke voorkeur en sociaal en economisch.