Ouderbijdrage

De school is een gesubsidieerde instelling. De kosten voor het gewone lesprogramma worden door het Ministerie van OCW vergoed. Hieronder vallen ook de schoolboeken.

Als school willen we meer bieden dan hetgeen wettelijk is vereist. Om dit mogelijk te maken is het onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten. Naast verrijkende activiteiten worden de kosten van (verbruiks)materialen voor bijvoorbeeld de vakken als beeldende vorming niet of onvoldoende door het ministerie vergoed. Voor enkele van deze onderdelen vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage als tegemoetkoming in deze kosten. De medezeggenschapsraad en de oudergeleding hiervan heeft met alle vrijwillige ouderbijdragen ingestemd. Wij rekenen er daarom op dat alle ouders deze bijdrage willen betalen.

Net als vorig schooljaar zal met u als ouder voor de vrijwillige ouderbijdrage een overeenkomst worden gesloten. Met het ondertekenen van deze overeenkomst stemt u in met de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar zal de modelovereenkomst digitaal in het ouderportaal worden aangeboden aan de ouders. Voor de leerlingen zijn dan alle voor hem of haar relevante posten van de vrijwillige ouderbijdrage weergegeven. De ouderbijdrage is vrijwillig. Op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs staat het ouders vrij om een deel van de bijdrage niet te kiezen. Indien u eenmaal heeft gekozen voor een activiteit, dienst of product, dan heeft u voor dit onderdeel een betalingsverplichting. Het kunnen volgen van het onderwijs is niet afhankelijk van het al dan niet betalen van de ouderbijdrage. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met de rector van de school.

Klik hier voor de schoolkosten van Scala Molenwatering. 

Klik hier voor de brief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de vrijwillige ouderbijdrage