Signaleren van verzuim

op Scala Molenwatering

Scala Molenwatering hecht veel waarde aan preventief signaleren rondom verzuim. De school werkt dan ook volgens een protocol. Mentoren, afdelingsleiders, TAV-coördinator en ondersteuningscoördinator hebben een signalerende rol om in een beginstadium langdurig of veelvuldig (ziekte)verzuim te signaleren en in samenspraak met externe betrokkenen – waaronder schoolverpleegkundige en leerplicht – de problematiek te analyseren. Dit alles met als doel om de leerling zo spoedig mogelijk weer deel te laten nemen aan het onderwijsprogramma. Het protocol bestaat uit twee delen:
1. schoolziekteverzuim en
2. te-laat-meldingen, ongeoorloofde absentie en verwijderingen.

Een aantal keren in het schooljaar vindt er op Molenwatering een verzuimoverleg plaats, waarbij naast de rector en zorgcoördinator ook de schoolverpleegkundige en leerplichtambtenaar aanschuiven. Doel van het verzuimoverleg is om in een vroeg stadium, aan de hand van informatie van de mentor, vermijdingsgedrag en sociaal-emotionele problemen in beeld te krijgen. Hoe eerder we als school zicht hebben op dit soort zaken, des te meer we kunnen doen om te voorkomen dat leerlingen gaan uitvallen.
Ter voorbereiding op dit overleg signaleert de mentor eventuele opvallende absentie bij de leerlingen uit zijn mentorgroep en gaat vervolgens met ouders en leerlingen hierover in gesprek.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Als het thuis misgaat, is school vaak de plek waar kinderen zich nog prettig voelen. Juist daar laten ze als eerste signalen doorschemeren. In het voortgezet onderwijs wisselt de leerling meermaals per dag van docent en ook het voeren van oudergesprekken is soms lastig. Docenten willen een goede relatie met ouders; die komt soms onder druk te staan. Maar wat doe je dan als docent? Is er sprake van kindermishandeling? Wat als je als docent ernaast zit?  Elke organisatie die werkt met kinderen is verplicht om een Protocol ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ te hanteren. Dit protocol helpt de school bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen die beschreven staan in het protocol, bepalen wij of wij als school een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. De inbreng van het kind is daarbij belangrijk.

Vanwege deze meldcode zijn er op onze school gecertificeerde aandachtsfunctionarissen aanwezig. De aandachtsfunctionaris heeft kennis en inzicht rond het signaleren van kindermishandeling, huiselijk geweld en het handelen en werken volgens de meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling al dan niet te melden bij Veilig Thuis, berust bij de directie. Zij neemt op advies van de aandachtsfunctionaris daarover een besluit. Een melding doen betekent overigens niet dat wij het overdragen, maar dat we als school samen met ouders en Veilig Thuis werken aan de veiligheid voor het kind. De namen van de aandachtsfunctionarissen op Molenwatering zijn te lezen op de website onder Algemene informatie >> contactpersonen in de school.