Lijkt Intermezzo de beste plek voor uw kind?
 

Aanmelding voor de Intermezzoklas vindt plaats middels het aanmeldformulier in combinatie met de aanvullende documenten. Het formulier bevat ook een onderdeel dat de basisschool invult. De basisschool moet namelijk constateren dat de ontwikkeling van het kind stagneert op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied en/of wat betreft de leervaardigheden en dat Intermezzo daarom bij kan dragen aan deze verdere groei.

Aanmelding voor de Intermezzoklas loopt t/m maart.

Verplichte documenten bij aanmelding
1. Volledig ingevuld aanmeldformulier, inclusief toelichting basisschool
2. Onderwijskundig rapport van de basisschool dat bestaat uit minimaal
    - advies basisschool
    - LVS-voortgangstoetsen van groep 5/6 en hoger (DLE-scores)
    - overige toetsen, zoals het Drempelonderzoek
    - bevindingen op sociaal-emotioneel gebied en huiswerkattitude
3. Resultaat doorstroomtoets (volgt later)
    - Wij adviseren om het kind te laten deelnemen aan de doorstroomtoets van groep 8

Aanbevolen documenten bij aanmelding
1. Intelligentieonderzoek
2. Aanvullende verslagen van (bovenschools)plusklasbegeleider, betrokken psycholoog, orthopedagoog of onderwijskundige)

Intake
Met elk kind, ouder(s)/verzorger(s) en een afgevaardigde van de basisschool (leerkracht, IB’er of plusklasbegeleider) voert de toelatingscommissie, bestaande uit de mentor, de ondersteuningscoördinator en de afdelingsleider, twee intakegesprekken om samen te kijken of Intermezzo de best passende vorm van onderwijs is. Daarbij kijken we goed naar de kenmerken van een Intermezzoleerling en of de mogelijke speciale ondersteuningsbehoefte past bij het aanbod van de school (zoals dat in het schoolondersteuningsprofiel van de school is vastgelegd). Tijdens de gesprekken willen we de motivatie voor aanmelding van het kind, de ouders/verzorgers en de basisschool ontdekken. Waarom niet groep 8 of de brugklas? Wat wil het kind leren, waar heeft het kind zin in? Wat vinden ouders belangrijk? Wat heeft hun kind nodig om aan het VO te kunnen beginnen? Deze intakegesprekken vinden plaats in april.  

Toelating
Voor de Intermezzoklas is plaats voor maximaal 18 kinderen. Over toelating tot deze klas beslist de toelatingscommissie. De beslissing neemt de commissie op basis van de gesprekken met het kind en ouder(s)/verzorger(s), informatie van de basisschool en eventuele aanvullende (onderzoeks-)documenten en/of verslagen.

Rond de meivakantie volgt per brief een bericht over de toelating. Nog voor de zomervakantie vindt een eerste kennismaking met de klas, mentor en afdelingsleider plaats. 

Uw kind dient zich, mits van toepassing, ook aan te melden voor een reguliere brugklas in afwachting van de intakegesprekken.

Meer informatie
Voor vragen over Intermezzo of een vrijblijvend gesprek op school kunt u uiteraard contact opnemen met de afdelingsleider, mevr. R. ’t Mannetje, via het algemene nummer van de school (0181-617588) of per e-mail Intermezzo@penta.nl